پروژه های اجرایی

تعدادی از پروژه های مهم اجرا شده توسط مجموعه گنبد فیروزه  در شهرهای مختلف