نظارت بر اجرا

نظارت براجرا

با توجه به اینکه اجرای دال مجوف  نیاز به دقت در آرماتور بندی و بتن ریزی دارد و ممکن است پیمانکاران از تجربه کافی در خصوص اجرای این نوع سقف ها برخوردار نباشند و کارفرمایان نیز به دلیل جدید بودن این تکنولوژی حساسیت بیشتری از خود نشان می دهند، این شرکت  اقدام به آموزش مهندسان اجرایی خود در قالب ناظر سقف نموده و کارفرمایان در سراسر استان در صورت تمایل می توانند از خدمات آموزشی و نظارتی این شرکت استفاده نمایند.