مشاوره و طراحی سازه

مشاوره و طراحی سازه

مشاوره اولیه و ارایه خدمات فاز 1 سازه

با توجه به اینکه بیشتر کارفرمایان با این تکنولوژی ها آشنا نبوده و از طرفی مزایا و هزینه‌های این تکنولوژی تاثیر به سزایی در انتخاب آن توسط کارفرمایان دارد, این مجموعه مشاوره اولیه و خدمات فاز یک سازه را ، جهت نشان دادن مزایای این تکنولوژی و هزینه‌های تمام شده آن به کارفرمایان ارایه می‌دهد .

 

 

طراحی فاز ۲ سازه و تهیه مدارک فنی و نقشه‌های اجرایی

پس از انجام مطالعات اولیه و عقد قرارداد, این مجموعه خدمات طراحی فاز دو سازه و همچنین تهیه مدارک فنی و نقشه‌های اجرایی را ارایه می‌دهد. دفاع از طراحی‌های انجام شده در کلیه مراجع ذی‌صلاح جزء خدمات ارایه شده در این قسمت می‌باشد.