تائیدیه های داخلی

√ تاییدیه داخلی سیستم یوبوت

 

برای سیستم ساختمانی یوبوت در مراجع داخلی نیز تائیدیه های فنی فراوانی صادر شده است.

 

 اهم این گواهی نامه ها عبارتند از :

1- گواهینامه تائیدیه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی

2- معرفی در زمره سیستم‌های مورد تایید شهرداری تهران .

3 – حضور سقف یوبوت UBOOT  در مبحث پنجم آیین نامه مقررات ملی ساختمان ( صفحه 189 کتاب ) چاپ 1392 (پ1-4-3)

4- گواهی نامه ثبت طرح صنعتی در سازمان ثبت اسناد کشور مورخ 1391/12/27 

5-دانلود الزامات فنی سیستم سقف یوبوت از سایت “مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی” (گروه چهارم سقف ها: 4-3-1- سقف مجوف بتن مسلح مجوف با تیرچه دوطرفه با استفاده از قالب‌های ماندگار (معرفی و الزامات) )